Meiningsmåling

Hva tenker du om økte strømpriser i etterkant av den tørre sommeren?
 • 156%
   
 • 28%
   
 • 335%
   
 • Antall stemmer: 71

Kontakt oss

ablikk.no

Besøksadresse:

Teknologiveien 1
4846 Arendal

Telefon sentralbord:
38 69 90 22

E-post:

post@ablikk.no

Ansvarlig redaktør:
Eyvind Øyraas 

Rss feed

Facebook

Nyheter

Print
Av Nils P. Vigerstøl 24.09.2017 kl. 10:45

  Tallene spriker om sykeplass-behov

  Geir Fredrik Sissener, H, er opptatt av det betydelige spriket som ligger mellom Arendal kommunes behov for sykehjemsplasser, og de tallene som TV2 har innhentet om ventelister rundt om i landets kommuner. Nå reiser ha saken om det reelle behovet i Arendal, og med direkte spørsmål til rådmannen. Sak kommer som interpellasjon i bystyremøtet førstkommende torsdag.

  Ventelister: Ordfører Robert C. Nordli må svare på hvor mange personer Arendal har på venteliste for sykehjemsplass.

  «Helseminister Bent Høie (H) er svært opptatt av at den enkelte kommune tilbyr et best mulig tilbud innen helse og omsorgstjenester herunder både korttidsplasser og heldøgns bo og omsorgstjenester.

  For å få nødvendig oversikt over behovet bad Helseministeren alle kommunene i Norge om å rapportere behovet for hvor mange som står på venteliste herunder virkelig behov for disse viktige tjenestene, altså et ventelistesystem. Kun dager før valget, hadde kun halvparten av Norges kommuner rapportert inn slike lister. I sum var det ca. 300 personer som stod på en slik venteliste. TV2 har fulgt opp denne saken og undersøkt selv mot alle kommunene i Norge. TV2 har kommet frem til følgende for Norge: Totalt er det 579 personer som venter på korttidsplass. På toppen av dette venter 857 personer på omsorgsbolig med heldøgnspleie. Dermed blir tallet 2121, sju ganger høyere enn tallet først fikk innrapportert inn fra halvparten av Norges kommuner.

  I følge TV2 sine tall fant de ut følgende om behovet i Arendal kommune per august 2017: Langtidsplasser med heldøgnspleie: 13, kortidsplasser med heldøgnspleie: 4, Omsorgsboliger: 6. Totalt sett omfatter dette 23 personer med behov der 17 har behov for korttids eller langtidsbehov for heldøgnspleie.

  At det er et udekket behov synes å stemme godt med de tilbakemeldinger og behov vi i Høyre har fått fra pårørende og innbyggere i kommunen. Men tallene fra TV2 er vanskelige å forstå sett opp mot de tall rådmannen selv beskriver i sine tall framskrivninger og prognoser frem for perioden 2017-2040. Dette tilsier og krever derfor en avklaring overfor det politiske miljøet.

  Samtidig vet vi at behovet vil øke markant i årene som kommer fordi andelen eldre over 80 år øker når etterkrigsgenerasjonen begynner å få behov fra 2023-2025. I følge rådmannen har veksten på antall eldre over 80 år de siste 15 årene vært på ca.115 personer. Det ventes at denne veksten vil være 10 ganger så stor de neste 15 årene. Det sier seg selv at dette må vi planlegge for og sterkt ta høyde for selv om dagens eldre er friskere og mer aktive enn noen gang tidligere. Høyre har satt sterk fokus og prioritet på og presset på sammen med resten av opposisjonen med FrP og PP for å få på plass et nytt og moderne heldøgns bo og omsorgssenter og/eller demenslandsby. Vi er derfor svært fornøyd med at bystyret i juni 2017 enstemmig vedtok å nedsette et nedsatt et politisk forankret ad-hoc utvalg med følgende mandat: «Det settes ned et ad hoc-utvalg i Arendal kommune som skal utarbeide konsept for nye omsorgssenter, herunder sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning inkludert dagaktivitetstilbud og hjemmetjeneste. Ad-hoc utvalget bes i forbindelse med mandatarbeidet å legge til grunn de føringer som ligger i kommuneplanen under kapittel 10»

  Siste setning var et tilleggsforslag som ble fremmet av Geir Fredrik Sissener (H) og Anders Kylland (FrP). Utvalgets leder leverer ferdig innstilling til bystyret juni 2018.

  Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2018 og handlingsplan 2018-2021 lagt inn totalt 245 millioner til nye boliger heldøgns omsorg (sykehjem/demenslandsby) med oppstart i 2019 med 5 millioner. Dette er i tråd med Høyres ambisjoner og planer, og det blir ventelig tverrpolitisk oppslutning om denne særdeles viktige saken. Spørsmål til Ordføreren:

  1. Er tallene som TV2 rapporterer for status i august 2017 i Arendal kommune korrekte? Hvis de ikke er korrekte, hva er i så fall de korrekte tallene?

  2. Når nytt sykehjem og eller demenslandsby står ferdig, ventelig i 2020/2021, hva vil da estimert behov være ift. antall kortids og antall langtidsplasser med heldøgns omsorg, samt behovet for omsorgsboliger?

  3. Hva vil Ordføreren gjøre for å dekke de behovene vi i dag har ift. korttidsplasser og langtidsplasser knyttet til heldøgns omsorg frem til nytt sykehjem eller demenslandsby er ferdig bygget?»